English Deutsch Facebook

Orgány Rezekvítku

Sněm Rezekvítku

Sněm se koná minimálně jedenkrát ročně. Je to nejvyšší orgán Rezekvítku, schvaluje hospodaření, plán činnosti a rozpočet na příští období, volí Radu Rezekvítku, projednává změny stanov, atp.

Rada Rezekvítku

Rada řídí a koordinuje činnost organizace. V současnosti pracuje Rada v tomto složení:

  • Vít Synek (předseda Rezekvítku)
  • Petr Kazda
  • Petra Veselá
  • Petr Laštůvka
  • Světla Froncová
 

Revizní komise

Kontroluje činnost organizace. V současnosti pracuje v tomto složení:

  • Jiří Ištvan
  • Hana Synková
  • Jiří Hlinovský

Kancelář Rezekvítku

Kancelář Rezekvítku zabezpečuje činnost organizace po stránce manažerské, hospodářské a administrativní. Pracovníky kanceláře a kontakty na ně naleznete v kontaktech.